सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृतीको लागि छनौट भएको सूचना (ठेक्का नं.४६,४७,४८)